donderdag 18 juli 2024

Volgende wedstrijd

Einde competitie

   Fortuna_logo_scherp__klein.png  
 
 
Reserven
Donderdag 7 mei 2024
Aanvang 19:30 uur
Fortuna - Leut

Inhoud

• Inleiding                                                               
• Roken en alcohol                                             
• Sportcomplex                                                    
• Gedrag in de kantine                            
• Kleedkamer                                                          
• Gedrag op en rond het veld     
• Materiaalgebruik                                             
• Intimidatie                                                            
• Omgang met elkaar                                        
• Sportkleding van de vereniging          
• Trainingen en wedstrijden                     
• Langs de lijn                                                        
• Taalgebruik                                                        
• Diefstal                                                                   
• Vernielingen                                                        
• Betalen van contributie                             
• Straffen en/of boetes                                 

Inleiding
Beste leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers van Fortuna56 Smeermaas

Onze samenleving verandert, zeker in ons land. We leven in een multiculturele samenleving en komen in aanraking met allerlei mensen met hun eigen gewoonten en religies. Het moet allemaal sneller en onbewust wordt er meer van ons verlangd. Mede hierdoor gaan we weleens wat minder vriendelijk met elkaar om. Dat zien we ook terug op het voetbalveld. Deze club heeft in samenwerking met de K.B.V.B. gedragsregels opgesteld, zodat ieder lid en iedere ouder van een jeugdlid weet waar hij/zij aan toe is. Hieronder vindt u deze gedragsregels. Deze regels moeten er toe bijdragen dat het verenigingsklimaat goed blijft en dat ieder verenigingslid:
- zich in de vereniging thuis voelt
- goede omgangsvormen op prijs stelt
- zijn/haar sport op correcte wijze kan beoefenen.

Natuurlijk zijn deze gedragsregels geen garantie voor goed gedrag. Het is wel een hulpmiddel en heeft alleen maar kans van slagen als de gehele vereniging de regels “draagt”. Laten we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten voor zijn/haar mening. Maar laten we elkaar ook durven aanspreken, wanneer het gedrag van een clublid of ouder verkeerd is. Dat kan zijn in het veld, tijdens de wedstrijd, tijdens de training, langs de lijn, tijdens een toernooi of een trainingskamp. Weet daarbij wel dat het vaak tactvoller en handiger is om iemand daarvoor onder 4 ogen aan te spreken, want publiekelijk iemand op zijn/haar gedrag aanspreken werkt meestal averechts.

Wij hopen dat deze gedragsregels bijdragen aan een prettige en plezierige club Fortuna56 Smeermaas. Een vereniging waar we TROTS op kunnen zijn en respectvol met elkaar omgaan bij winst, gelijkspel en verlies.

Namens het bestuur.

Roken en alcohol
Hoewel al lange tijd genoegzaam bekend is dat roken en alcohol schadelijk zijn voor de (volks)gezondheid en eigenlijk niet samengaan met sportbeoefening, is pas de laatste tijd overheidsbemoeienis merkbaar als gevolg van wettelijke maatregelen. Natuurlijk zijn niet alleen de wettelijke maatregelen een reden om ook binnen onze vereniging tot regels en afspraken te komen; ook het verstand geeft dit aan en door de maatschappelijke veranderingen is het wellicht makkelijker om deze nu in te voeren.

Enige tijd geleden zijn al regels ingevoerd met betrekking rond het aangesloten op in de bovengenoemd reglement opgenomen regels voor alcoholgebruik.

Rookafspraken:
• er wordt in de kantine niet gerookt
• dit betekent dat er een rookverbod geldt:
• er wordt in de bestuurskamer niet gerookt tijdens vergaderingen
• het is te allen tijde niet toegestaan te roken in:
o kleedkamers
o toiletten
o keuken
• er worden geen tabaksproducten verkocht

Deze afspraken zullen duidelijk zichtbaar worden geplaatst ter kennisgeving aan leden en bezoekers.

Alcoholafspraken:
• geen alcohol voor afgevaardigden, trainers, andere begeleiders voor of tijdens de uitoefening van hun functie.
• geen alcohol voor personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers.


Sportcomplex
• Ieder clublid / bezoeker etc. draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Ieder clublid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid de ‘gedragsregels’ overtreedt (sociale controle).
• Ieder clublid, die een overtreding van de ‘gedragsregels’ constateert, meldt dit aan het bestuur.
• Auto’s, fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden (en dus niet voor het hek bij de ingang).
• Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen, o.a. spelend op ons terrein.
• Het is alleen toegestaan een hond mee te nemen op het sportcomplex indien deze is aangelijnd. Uitwerpselen dienen direct opgeruimd te worden (door de eigenaar van de hond).

Gedrag in de kantine
• Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden.
• Een ieder wordt verzocht in de kantine, na gebruik van consumptie(s), de lege flesjes etc. aan de bar terug te brengen. Men wijst ook anderen op dit hulpgebaar naar de kantinemedewerk(st)ers.
• Ieder is verplicht de tafel af te ruimen/op te ruimen van glaswerk, flesjes, blikjes en afval.
• Lege verpakkingen van genuttigde etenswaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
• Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.

Kleedkamer
• Douchen na de wedstrijd/training is verplicht, tenzij anders overeengekomen met trainers .
• Het dragen van badslippers in de kleedkamers/douches wordt, in verband met hygiëne, ten zeerste aanbevolen.
• Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimtes is verboden.
• Papier, kauwgom en modder etc. worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
• De aanwijzingen, die in de kleedkamers ophangen, met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers dienen te worden nageleefd.
• Het is verboden in de kleedkamers te roken.
• Het verdient aanbeveling kleedruimtes tijdens wedstrijden en trainingsavonden op slot te doen.
• Toiletten dienen altijd schoon achtergelaten te worden.

  Gedrag op en rond het sportveld
• Ieder clublid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
• Scheidsrechter, tegenstanders en medestanders worden niet uitgescholden en onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd.
• Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en/of afgevaardigden verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de secretaris.
• Op ‘gele en rode’ kaarten voor ongepast gedrag kan het bestuur een schorsing/taakstraf (bijvoorbeeld wedstrijd fluiten) verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
• De trainer/afgevaardigde corrigeert ‘onjuist’ gedrag van spelers.

Materiaalgebruik
• Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
• Doelen dienen na afloop van de training teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
• De ballen die buiten het veld geschoten worden, dienen direct te worden opgehaald.

Intimidatie
• Onder intimidatie verstaan wij: “Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden en gewelddadig gedrag.

Omgang met elkaar
• Wij gaan binnen Fortuna56 op een goede manier met elkaar om. Dit houdt in dat ingeval van een meningsverschil, het taalgebruik vooral op een normaal niveau blijft. Onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd. LET OP: Er lopen altijd kinderen rond die dit ook oppikken!
• Mocht er om wat voor reden dan ook een meningsverschil ontstaan, bespreek dit dat in de daarvoor bestemde ruimten.
• Benader altijd een ander op dezelfde manier zoals jij zelf benaderd wenst te worden; je merkt dan dat het gesprek op een goede manier zal verlopen.
• Omgang met vrijwilligers van Fortuna56 moet op een normale manier geschieden. Zij zijn er voor u en uw kinderen en zij doen hun best om de gang van zaken binnen de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen (vrijwilligers zijn er toch al zo weinig).
• Doe alsof het je vrienden zijn.

Sportkleding van de vereniging
• Alle elftallen spelen in een gesponsord tenue. Dit tenue is en blijft te allen tijde eigendom van de vereniging.
• Indien de scheidsrechter beslist dat er in een reserve tenue gespeeld dient te worden, zal dit worden verstrekt.
• Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging en hun sponsor.

Trainingen en wedstrijden
• Op de wedstrijddag behoort iedere speler op tijd aanwezig te zijn, d.w.z. de tijd die afgesproken wordt door de trainer/afgevaardigde.
• Spelers en trainers behoren tijdig op de training/wedstrijd aanwezig te zijn.
• Je bent verplicht, wanneer je niet kunt trainen, je tijdig af te melden bij je trainer. Anders volgen disciplinaire maatregelen.
• Indien je een wedstrijd niet kunt voetballen ben je verplicht je tijdig af te melden bij de trainer.

Langs de Lijn
• Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee met uw zoon/dochter.
• U dient er te allen tijde rekening mee te houden dat uw kind, in geval van een ernstige blessure, zonder ouders/verzorgers naar een arts of eventueel ziekenhuis zal moeten. U dient in acht te nemen dat dit een traumatische ervaring voor uw kind zou kunnen zijn.
• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers op een positieve manier.
• Gebruik geen tactische kreten. Laat het coachen over aan de trainer.
• Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter.
• De scheidsrechter doet ook zijn/haar best, bemoei u niet met zijn/haar beslissingen (al zijn ze in uw ogen onterecht).
• Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. Laat het plaatsen van uw kind over aan de daarvoor bevoegde personen.
• Gun uw kind het kind zijn want het moet nog zoveel leren.
• Winnen en verliezen hoort nu eennmaal bij het voetbal.
• De vereniging is geen kinderopvang/-dagverblijf voor uw zoon/dochter. Dat wil zeggen dat u als ouder een actieve deelname aan het clubleven wordt verwacht; denk o.a. vervoer etc.

Taalgebruik
• Wij houden niet van onbehoorlijk taalgebruik, vloeken en gebruik van ziekteverwensingen, ook niet door spelers, supporters ouders/verzorgers. Medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers worden niet uitgescholden.
• Bij spelers wordt door elftalbegeleiding scherp op het taalgebruik gelet.
• Een ieder langs de lijn kan opmerkzaam gemaakt worden op onbehoorlijk taalgebruik.
• Clubleden kunnen elkaar aanspreken op onbehoorlijk taalgebruik.
• Trainers en afgevaardigden corrigeren onbehoorlijk taalgebruik van spelers.

Diefstal
• Bij diefstal van goederen van de club en/of derden zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
• Desbetreffende perso(o)n(en) zal/zullen op voorhand door de club worden geschorst.
• Totdat het bestuur hierover uitspraak heeft gedaan, zal aan desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd en nageleefd.

Vernielingen
• Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zullen passende maatregelen worden genomen.
• De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en).
• Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijde aansprakelijk worden gesteld.
• Bij schade en/of vernieling door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op deze vereniging worden verhaald.
• Van de vernieling zullen foto’s worden gemaakt om verhaal mogelijk te maken.
• Bij vernieling zal aangifte bij de politie worden gedaan, indien dit nodig is.

Betalen van lidgeld
• De betaling van het lidgeld geschiedt door een overschrijving op onze rekening of contant bij de bestuursleden.

Straffen en / of boetes
Regels afspreken is één, regels handhaven is een ander probleem. Daartoe hoort in dit reglement ook een hoofdstuk over de handhaving van de regels.

In de eerste plaats is de handhaving altijd de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Elk lid moet van deze regels op de hoogte zijn. Dit lijkt mooi, toch zullen er afspraken moeten zijn van toezicht op de naleving van de regels. Dat betekent niet dat er een aantal leden moeten zijn die voor politieagent spelen. Elkaar wijzen op de regels moet! Het niet schorsen van een speler om het/de elftal(len) voltallig te houden, is geen bestuursbeleid.

Aan het bestuur is het om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:
• Het bestuur berispt de speler/clublid bij overtredingen.
• Het bestuur kan taakstraffen opleggen. Deze taakstraffen zijn altijd in het belang van de ontwikkeling van de club.
• Het bestuur kan de speler ontzeggen actief mee te doen bij wedstrijden (gedeeltelijke schorsing).
• Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden en trainingen (volledige schorsing).
• Het bestuur kan de spelers/verenigingsleden voor een bepaalde tijd de toegang tot het sportcomplex ontzeggen.
• Royement bij grove uitspattingen/ernstige overtredingen (o.a. diefstal, slaan van personen).

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Volg ons op

 

  x-logo.png  

Kleding sponsoren

cbbouw-logo.pnghddesign-logo.pnglwcleaning-logo.pngmvchape-logo.pngolympic-logo.pngtap-logo.png

Zoeken


Fortuna 1e ploeg   
Fortuna 56 Smeermaas                0
FC Veldwezelt                2

 

Reserven  
Fortuna 56 Smeermaas  1
KMR Biesen         5

 

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
Drutti.pngOlympic.pngUitvaartRogerBarthels.pngbandencentralesmeermaas.pngcarwashcarlisli.pngelectrostylmanlanaken.pngfrituur-smeermaas.pngijsparadijslanaken.pngmhhekwerken.pngnulensbakkerij.pngpietermansdrukkerij.pngpixelplus.pngsanitairbastiaens.pngsmulheukskelanaken.pngtaxi-schijns.pngtentenlemmens.pngtoyotacarlisli.pngvleeshal-hendriks.pngvolksapotheekpaulissen.png
http://b.artbetting.net/